22/11/08

ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಂಕಿ ೧೫/೧೧/೨೦೦೮
ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಂಕಿ:
ದಿನಾಂಕ ೧೫/೧೧/೨೦೦೮ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಡುತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತ ಜನರು ಸೇರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉತ್ಸವ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment